سوال پیام نور-سوالات ارشد پیام نور

ارشد 91


هر آزمون یا سوالی که به دنبالش هستید!!!!!!

 تماس همین حالا

 07825226722

09302511615

نمونه سوالات نیمسال اول 90  دروس عمومی  .

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته کامپیوتر .

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته حقوق .

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته حسابداری .

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته مدیریت صنعتی .

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته مدیریت دولتی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته مدیریت بازرگانی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته اقتصاد.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته ادبیات عرب.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته تاریخ.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته تربیت بدنی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته جغرافیا.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته جهانگردی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته طراحی پارچه و هنر .

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته صنایع دستی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم سیاسی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته فیزیک.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته کتابداری.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته مترجمی زبان.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته معماری.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته ادبیات فارسی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته مهندسی فناوری اطلاعات.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته مدیریت پروژه.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته مهندسی اجرایی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته مهندسی صنایع  .

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته زمین شناسی  .

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته  مهندسی کشاورزی  .

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته مهندسی علوم دامی .

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته زیست شناسی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته حرفه و فن.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته آموزش زبان انگلیسی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته  مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته  مهندسی اقتصاد کشاورزی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته  مهندسی آب و خاک.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته  مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته  مهندسی تولیدات دامی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته  مهندسی علوم کشاورزِی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته  مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته  مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست.

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته شیمی .

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته روانشناسی .

نمونه سوالات نیمسال اول 90  رشته آمار و ریاضی  .

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته الهیات گرایش ادیان و عرفان.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته الهیات گرایش آموزش دینی و عربی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته الهیات گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم تربیتی گرایش امور تربیتی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته جغرافیا گرایش جغرافیای انسانی و طبیعی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 رشته جغرافیا گرایش آب و هوا شناسی.

نمونه سوالات نیمسال اول 90 .